شرایط مورد نظر:

  • بازرسی از انواع لوله های حفاری و تست های غیر مخرب مربوطه
  • تهیه گزارش بازرسی بر اساس استاندارد DS-1 & API
  • سن: ۲۵-۳۵
  • تحصیلات: کارشناسی| مهندسی مکانیک کارشناسی| مهندسی نفت / مهندسی انرژی کارشناسی| مهندسی مواد و متالورژی کارشناسی| مهندسی تاسیسات دریایی کارشناسی| مهندسی شیمی / پلیمر
  • زبان انگلیسی بالاتر از حد متوسط

دانش و مهارت ها:

  • تسلط / آشنایی با استانداردهای DS و API
  • گواهینامه آزمونهای غیر مخرب NDT

نحوه همکاری: تمام وقت

محل کار: مناطق عملیاتی اهواز

کارشناس فنی بازرسی حفاری