بازرسی ریل و سیستم های حمل و نقل ریلی

شرکت آسکو با ارایه مجموعه کاملی از خدمات بازرسی و تست به بهره برداران خطوط ریلی و نیز مقامات مربوطه کمک می کند تا بهره برداری ایمن و قابل اطمینانی را از خطوط ریلی داشته باشند. شرکت آسکو با تکیه بر متخصصین خود  این امکان را فراهم نموده است تا در زمینه راه آهن، مترو و قطار سبک شهری در هر مرحله از پروژه های ریلی ارائه خدمت نماید. خدمات این شرکت در مقوله های زیر ارائه می شود:

خدمات سیستم کامل ریلی

این نوع از خدمات نیازمند دارا بودن دانش کامل در خصوص تمامی زیر سیستم ها شامل روسازی، زیرسازی، تجهیزات ثابت، واگن، سیگنالینگ، بهره برداری و تعمیر و نگهداری است. شرکت های بهره بردار و نیز مقامات همواره به دنبال اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن و قابل اطمینان کل سیستم با وجود سیستم های قدیمی و جدید توامان هستند.

خدمات ناوگان و اجزا (تجهیزات واگن)

سازندگان ناوگان و شرکت های بهره بردار می بایست الزامات اجباری یا داوطلبانه مورد اشاره در قراردادهای فیمابین را برای ساخت، تست، راه اندازی و بهره برداری رعایت کنند. شرکت آسکو توانایی ارائه خدمات ارزیابی و بازرسی مستقل ناوگان و یا تجهیزات آن را دارد.

خدمات سیگنالینگ

خدمات شرکت آسکو در مقوله سیستم سیگنالینگ به بهره برداران و مدیران ریلی و نیز سازندگان این امکان را می دهد تا نسبت به عملکرد صحیح، مطمئن و ایمن سیستم حیاتی سیگنالینگ با بازده بالا، اطمینان حاصل کنند.

خدمات زیربنایی ریلی (روسازی، زیرسازی و E&M)

امنیت خطوط ریلی به زیرساخت خوب و مطمئن بستگی دارد. خدمات شرکت آسکو در زمینه زیرساخت ریلی شامل تحلیل کامل از کل شبکه ریلی است تا از عملکرد زیر سیستم ها چون روسازی، زیرسازی، کارهای ساختمانی، حفاری، تونل و تجهیزات مکانیکال و الکتریکال منطبق با استانداردهای مربوطه و کیفیت مورد توافق اطمینان حاصل شود.