سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&SMS) چیست؟

  • چارچوبی را تعریف می کند که در آن سازمان از سلامت و ایمنی شغلی کارکنان خود مراقبت می کند.
  • مجموعه ای از قوانین، خط مشی ها، فرآیندها،اهداف به منظور پیشگیری از خطرات ایمنی و بهداشت شغلیو همچنین به حداقل رسانیدن ریسک های محیط کار می­باشد.
  • برای هر سازمانی منحصر به فرد است و باید مطابق با الزامات قانونی، خطرات ایمنی و بهداشت شغلی و فرآیندهای تجاری اعمال شده در سازمان باشد.

مزایای ISO 45001 چیست؟

  • کاهش خطرات ایمنی و بهداشت شغلی و جلوگیری از صدمات در محیط کار
  • تصویر و اعتبار خود را بهبود ببخشید. بهبود وجهه عمومی شرکت با داشتن گواهینامه ISO 45001،
  • کارمندان خود را مشارکت دهید. این نشان می دهد که شرکت شما جزو آن دسته از مشاغلی است که به سلامت و ایمنی کارکنان خود اهمیت می دهند.
  • قول روابط بهتر با دیگران. مشتریان، عموم و جامعه،
  • بهبود کنترل هزینه. صرفه جویی در هزینههای شرکت از طریق کاهش حوادث منجر به جراحات و امکان دریافت بیمه با هزینه مناسب تر
  • از تصمیم گیری مبتنی بر شواهد استفاده کنید. با اطمینان از اینکه از داده‌های دقیق برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه چیزی را بهبود می‌دهید استفاده می‌کنید، می‌توانید به‌جای چندین بار تلاش ناموفق، شانس موفقیت‌آمیز بودن بهبودهای خود را در اولین بار افزایش دهید. با استفاده از این داده ها برای ردیابی پیشرفت خود، می توانید ابتکارات بهبود را قبل از اینکه از مسیر خارج شوند اصلاح کنید، که در هزینه ها و زمان صرفه جوییمی­کند.
  • ایجاد فرهنگ بهبود مستمر. می توانید به منظور بهبود تصویر عمومی خود و کاهش بالقوه هزینه های به سمت فرآیندهای بهتر و کاهش خطرات بهداشت و ایمنی شغلی به روشی سیستماتیک کار کنید.

 

ساختار ISO 45001 چگونه است؟

ISO 45001 از یازده بخش تشکیل شده است. سه بخش اول مقدمه ای بر استاندارد، دامنه و مراجع  آن است و هفت بخش دیگر شامل الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است. هفت بخش اصلیبه شرح ذیل است:

بخش ۴: دامنه سازمان. این بخش، سازمان را ملزم می‌کند تا دامنه خود را از نظر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، شامل افراد ذینفع،  نیازها و انتظارات آنها مشخص کند. همچنین الزاماتی را برای تعیین محدودهو همچنین الزامات کلی OH&SMS تعریف می کند.

بخش ۵: رهبری،  این بند از استاندارد، مدیریت ارشد را ملزم به نشان دادن رهبری و تعهد به OH&SMS، همراه با تعریف خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی می کند. مدیریت ارشد نیز باید به صاحبان فرآیندها نقش ها و مسئولیت های دیگری را واگذار کند.

بخش ۶: برنامه ریزی، این بخش الزامات پرداختن به ریسک ها و فرصت ها و الزامات تجزیه و تحلیل ریسک های شغلی را تعریف می کند. این بند همچنین شامل الزامات شناسایی و ارزیابی خطر، تعیین الزامات قانونی و سایر الزامات، اهداف OH&S و برنامه هایی برای دستیابی به آنها می باشد.

بخش ۷: پشتیبانی، این بند الزامات پشتیبانی از فرآیندها و منابع لازم برای عملکرد مؤثر OH&SMSهمچنین الزامات افراد، زیرساخت ها، محیط کار، نظارت و اندازه گیری منابع، شایستگی، آگاهی، ارتباطات و اطلاعات مستند را تعریف می کند.

بخش ۸: عملیات، این بند بر ایجاد کنترل های عملیاتی برای حذف خطرات ایمنی و بهداشت شغلی، مدیریت تغییرات و آمادگی و واکنش در شرایط  اضطراری متمرکز است.

 

بخش ۹: ارزیابی عملکرد. هدف از الزامات قرار داده شده در این بند این است که سازوکارهایی را برای سازمان برای تعیین اثربخشی QMS فراهم کند که  شامل الزامات برای نظارت و اندازه گیری لازم، از جمله ارزیابی عملکرد، تعهدات انطباق، ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت است.

بخش ۱۰: بهبود. بخش آخر استاندارد الزامات بهبود مستمر OH&SMS را تعریف می کند، از جمله الزامات مدیریت عدم انطباق ها، حوادث و اقدامات اصلاحی.

این بخش ها بر اساس یک چرخه Plan-Do-Check-Act هستند که از این عناصر برای اعمال تغییرات در فرآیندهای سازمان به منظور هدایت و حفظ پیشرفت ها در فرآیندها استفاده می کند.