مزایای اخذ گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001

ایزو ۹۰۰۱، استاندارد بین المللی برای ایجاد، اجرا و حفظ سیستم مدیریت کیفیت است. سیستم مدیریت کیفیت دارای مجموعه ای از سیاست ها، فرآیندها، روش های ثبت شده و سوابق است که الزاماتی را برای کلیه فرایندهای سازمانی از برنامه ریزی تا فروش و تحویل ایجاد و بدینوسیله از رضایت مشتریان و بهبود مداوم فرایندها اطمینان حاصل می کند.

کسب گواهینامه ایزو ۹۰۰۱نشان می دهد که شما دارای تخصص لازم برای حمایت از یک سازمان در پیاده سازی و حفظ فرآیندهای با بهترین کیفیت هستید. این استاندارد شما را قادر می سازد در تمام مراحل کار زمینه هایی برای بهبود عملکرد از طریق توجه به ریسکها و فرصتها ایجاد کنید.

مزایای کسب تخصص در مدیریت کیفیت ISO 9001 را می توان بصورت زیر خلاصه کرد:

کمک به سازمان برای ارائه محصولات و خدمات کیفی و در کاهش هزینه ها، کمک به سازمان در ایجاد تفکر مبتنی بر ریسک و پیشرفت مستمر، کسب مزیت رقابتی، افزایش اثربخشی، بهبود کارایی، ساده سازی عملیات سازمانی، افزایش کارایی مدیریت زنجیره تأمین، تحول بموقع محصولات و خدمات، کاهش برگشتی محصولات و شکایت مشتریان و ردیابی محصولات و خدمات.