• کنترل و تضمین کیفیت

درخواست بازرسی

مشتری محترم خواهشمند است ضمن دقت در تکمیل کلیه موارد در خواست شده در فرم و سربرگ به این موارد نیز دقت فرمائید:

  1. آدرس مورد درخواست، آدرس دقیق محل بازرسی باشد.
  2. حتما در پشت فرم درخواست، کروکی دقیق ترسیم شود.
  3. درصورتیکه مشخصات شرکت طراحی و مونتاژ به عنوان متقاضی در فرم ثبت میشد، فرم باید دارای مهر و امضای مجاز شرکت باشد.

همچنین خواهشمند است ضمن دقت در تکمیل کلیه موارد در خواست شده در فرم و سربرگ از تحویل فرم های فاقد اطلاعات و دارای خط خوردگی اجتناب شود و کلیه صفحات دارای امضا و مهر مجاز دارای شماره ثبت شرکت باشد.