شرکت آسکو بین الملل مورد تایید شرکت ملی نفت ایران جهت انجام بازرسی از دستگاه های حفاری خشکی و دریایی، بازرسی تجهیزات و رشته های حفاری و همچنین دارای پروانه و مجوز بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) و دیگر سازمان های مربوطه فعالیت های بازرسی خود را در این زمینه به شرح زیر عنوان می نماید:

۱. بازرسی از دستگاه های حفاری دریایی و خشکی مطابق با دستورالعمل شرکت ملی نفت ایران (COG / Certificate of fitness) و یا بازرسی بر اساس استاندار های بین المللی ABS Guide for Dropped Object Prevention on offshore units and installations مطابق با درخواست کارفرما.

۱-۱. بازرسی و صدور گواهینامه سلامت دستگاه حفاری (COF)

بازرسی از دستگاه حفاری به منظور ارائه اطمینان از سلامت و شرایط ایمنی دستگاه حفاری به بهره برداران آن قبل از شروع عملیات حفاری و بر اساس دستورالعمل و استانداردهای مربوطه توسط شرکت بازرسی فنی بین المللی آسکو و با بررسی جزئیات ارائه شده در زیر اجرا می گردد.

 • Full rig condition survey
 • Dropped-objects survey
 • Main & auxiliary equipment
 • Mud systems
 • Cranes & hoisting systems
 • Well control equipment
 • Marine and safety equipment
 • Rig acceptance & safety surveys
 • Reviewing of certification, ensuring conformance on critical well control and drilling equipment
 • Reviewing of NDT reports and lifting databases
 • Reviewing of past audits and updates on status of action items

۲-۱. بازرسی از دستگاه حفاری دریایی بر اساس ABS Guide for Dropped Object Prevention on offshore units and installations

۲. خدمات بازرسی لوله های جداری، آستری و مغزی چاه های نفت و گاز دریایی و خشکی بر اساس استاندارد های API5CT, API5A5, API5A3, و دیگر استانداردهای API مربوطه.

۳. خدمات بازرسی انواع لوله های حفاری و تجهیزات سر چاهی (BHA) بر اساس استاندارد DS-1 و همچنین بررسی عیوب بوجود آمده پس از حفاری بر اساس کدهای NS

۴. انجام انواع تست های غیر مخرب (NDT) بر روی تجهیزات بار برداری و بالابری دستگاه حفاری و تجهیزات موجود در سایت های پشتیبانی قبل از حمل و بارگیری بر اساس دستورالعمل Color code فصلی.