ایمنی، بهداشت، محیط زیست (HSE)

همکار گرامی

چشم انداز HSE در شرکت فنی بین المللی آریا سینا کنترل ایجاد محیط کاری عاری از حادثه برای تمامی همکاران است.

برای آگاه سازی در این زمینه دو جزوه زیر به مروری گذرا بر ریسکهای موجود در محل کار برای پرسنل دفتری و بازرسان و اقدامات لازم در پیشگیری و مواجهه با خطرات می پردازد.

با مشارکت یکدیگر و اجرای آموزشهای HSE در محیط کار ایمن­، آگاهانه و مسئولانه­ گام برمیداریم.

(لطفا جهت مطالعه جزوات، بر روی آنها کلیک نمایید)